Pro Pilvipalvelut - Vastuullisuus kuuluu jokaiselle

Jaa sivu:

Yritysvastuu on määriteltävä itse

Vastuullisuuden osoittaminen on osa yrityksen ydinosaamista. Ekologisuus, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla toimiminen ja sen todentaminen on yrityksen toiminnassa yhä tärkeämpää.

Vaikka näistä vaateista puhutaankin yleisimmin suurten yritysten yhteydessä, vastuullisuus on yhtä tärkeää myös pk-yrityksille. Yhä suurempi joukko pienemmistäkin yrityksistä toimii osana suurten tuotantoketjuja, jotka eivät kestä heikkoja lenkkejä.

On myös hyvä muistaa asiakkaiden ja kuluttajien muuttunut käyttäytyminen sosiaalisen median käyttäjinä. Pienikin horjahdus vastuun kantamisessa, totuuden peittelyssä tai oleellisten asioiden kertomatta jättämisessä saattaa aiheuttaa valtavan mutavyöryn.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa ja mitä se edellyttää juuri omassa yrityksessä, ovat kaksi tärkeintä kysymystä. Vastaukset niihin löytyvät omasta toiminnasta. Olennaista on mitä ”me” tarvitsemme ja mitä ”he” tarvitsevat. Koko maailmaa ei tarvitse syleillä.

Vastuullisuus on varsin arkinen asia. Sille on tunnusomaista, että toimitaan niin, että se hyödyttää yritystä, sen työntekijöitä, sidos- ja yhteistyökumppaneita sekä ympäristöä. Tämä tehdään noudattamalla lakeja tai ylittämällä vapaehtoisesti niiden vaatimukset.

(juttu jatkuu videon jälkeen)

Pro Pilvipalveluiden HSEQ-järjestelmä kalvosarjana

Olemme koostaneet ytimekkään kalvosarjan, jonka avulla voitte tutustua palvelutarjontaamme. Lataa pdf-muotoinen kalvosarja alla olevasta linkistä.

Lataa kalvosarja (pdf)

HSEQ-järjestelmä videona

Tältä sivulta löydät kaikkien Pro-palveluiden lyhyet esittelyt, palveluiden ominaisuudet ja valmiit linkit palveluiden omille sivuille:

www.propilvipalvelut.fi/pro-palveluiden-esittely

Direktiivi suojelee whistlebloweria

Pakollinen whistleblowing-kanava on lainsäädännön mukaan kaikille pörssiyhtiöille ja finanssimarkkinoilla toimiville yrityksille. Voimaan tullut EU-direktiivi puolestaan velvoittaa kaikki yli 50 henkeä työllistävät yritykset, yli 10 000 asukkaan kunnat sekä rahanpesulain piiriin kuuluvat organisaatiot järjestämään nimettömyyden mahdollistavan ilmoituskanavan. 

Työntekijät ovat velvollisia raportoimaan epäilyksistään ensisijaisesti yrityksen omassa kanavassa, mikäli järjestelmä, hallinto ja tutkinta täyttävät direktiivin vaatimukset.

Yrityksen ”itsetutkiskelu”

Vastuullinen yritys on myös avoin ja mahdollisimman läpinäkyvä. Salaisuudet ja peittelyt aiheuttavat epäluuloja. Vastuullisuus esimerkiksi ympäristöstä ei saa olla pelkkä yksittäinen näyttö, vaan sen on oltava osa arkipäivän toimintaa.

Yritysvastuun perään kyselevät niin asiakkaat, yhteistyökumppanit kuin viranomaisetkin. Yritysvastuuta voidaan kutsua myös yrityksen yhteiskuntavastuuksi. Yksinkertaisesti se tarkoittaa, että toimitaan lakien, asetusten ja sopimusten mukaisesti.

Nämä vaatimukset yrityksen on kyettävä sovittamaan yhteen omien toimintojensa kanssa.  Parhaiten vastuullisuus toteutuu, kun yritys tekee ”itsetutkiskelun” ja pohtii arvojaan ja vastuullisuuttaan toimintaympäristössään. Vastuullisuus on osa yrityksen kehitysstrategiaa.

Ilman että yritys huolehtii omaehtoisesti ja vapaaehtoisesti yritysvastuunsa luomisesta, sen toiminta ei pitkällä tähtäimellä ole kestävällä pohjalla. Vastuullisuus ei voi olla pelkkä sana yrityksen ansioluettelossa, sen on oltava sisäistetty kannattavuus- ja kilpailukykytekijäksi, ja sen on oltava jokaisen organisaatiossa työskentelevän tiedossa.

Vastuullisuus, yritysvastuu, kestävä kehitys

Vastuullisuus ja yritysvastuu, joita käytetään usein synonyymeinä, voitaisiin korvata myös sanalla yhteiskuntavastuu. Vastuullisuudesta käytetään usein myös termejä yrityskansalaisuus tai kestävä kehitys. Kaikki tarkoittavat samaa asiakokonaisuutta.

Yritysvastuu ei todellakaan rajoitu pelkästään ympäristöön, johon se yleisesti liitetään. Se on osa kokonaisuutta:

 • taloudellinen vastuu
 • sosiaalinen vastuu
 • ympäristövastuu

Pienillekin organisaatioille yritysvastuu on toiminnan strateginen väline ja työkalu kannattavuuden ja kilpailukyvyn lisäämiseen pitkällä aikavälillä. Miten nämä sitten voivat edistää yritystä?

Näin voi tapahtua:

 • Syntyy uusia liiketoimintaideoita ja markkinoita.
 • Tuotteet ja tuotantoprosessit paranevat.
 • Asiakastyytyväisyys kasvaa.
 • Työntekijöiden luottamus ja sitoutuneisuus lisääntyvät.
 • Verkostoitumisen mahdollisuudet lisääntyvät liikekumppaneiden kanssa.
 • Suhteet viranomaisiin säilyvät hyvinä.
 • Voi vaikuttaa myönteisesti rahoitusmahdollisuuksiin.
 • Imago kohenee, mutta jos jättää tekemättä, se voi heikentyä

Päätetään mitä tehdään – tehdään mitä on päätetty

Jos yritysvastuun toteuttaminen tuntuu hankalalta, niin siihen kannattaa perehtyä varsin yksinkertaisesti käyttämällä niin sanottua maalaisjärkeä. Vastuullisuuskaan ei ole rakettitiedettä.

Vinkit pk-yritykselle vastuullisuuden toteuttamisessa voi tiivistää näin:

 • Keskustellaan yrityksessä noudatettavista arvoista ja toimintatavoista.
 • Kirjataan ylös toimintaperiaatteet: mitä haluamme tehdä?
 • Sidosryhmien kanssa on keskusteltava ja kuultava niiden odotuksia.
 • Tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa mikä on mahdollista.
 • Liitetään vastuullisuus osaksi yrityksen normaalia toimintaa.
 • Jotta vastuullisuutta voidaan kehittää, pitää pystyä mittaamaan sen kehitystä.
 • Kerrotaan vastuullisuuden edistämisestä avoimesti.
 • Kehitetään toimintaa tekemällä ajoittain arvio onnistumisesta.

Ja lopuksi se kaikkein tärkein: Päätetään mitä tehdään, ja tehdään mitä on päätetty! 

Eikä tässäkään asiassa kannata yrittää lyödä koko kärpäsparvea yhdellä läimäyksellä. Yritysvastuun rakentamisen voi aloittaa ottamalla askeleen kerrallaan. Ja kun tarkastellaan mitä yritys on jo tehnyt, niin huomataan, että monet asiat ovat itseasiassa jo kunnossa, koska ne on pistetty kuntoon luonnollisena osana yrityksen kehittämistä.

Tarkastellaan henkilöstöä, yhteiskuntaa, ympäristöä ja asiakassuhteita. Kaikilla näillä osa-alueilla yritys on tehnyt ratkaisuja. Ehkä ne on tehty ajattelematta tietoisesti yritysvastuuta, mutta ratkaisut ovat kuitenkin olleet kaikilla mittareilla vastuullisia.

Henkilöstö

Vastuullinen pk-yritys on kouluttanut henkilöstöä, ottanut sen mahdollisesti mukaan tekemään päätöksiä, huolehtinut sen terveydenhuollosta, tarjonnut liikuntamahdollisuuksia, huolehtinut työturvallisuudesta ja työolosuhteiden parantamisesta ja kuunnellut henkilöstön toiveita ja mielipiteitä.

Tasa-arvon, yhdenvertaisen kohtelun ja henkilöstön erilaisten eettisten näkemysten kunnioittaminen on monissa yrityksissä kirjattu osaksi henkilöstöhallinnon periaatteita.

Kaikki tämä on vastuullisuutta. Jos havaitaan puutteita, ne on mahdollista korjata.

Lähiympäristö ja -yhteisöt

Toiminnallaan yritys lisää osaltaan lähiympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointia niin mikro- kuin makrotasollakin. Se tarjoaa työtä ja tuottaa tarvikkeita tai palveluja. Lisäksi monet pk-yritykset tukevat lähiympäristössään vaikkapa urheiluseuroja tai kulttuurijärjestöjä. Sponsorointi on vastuullisuutta.

Joulutervehdyksiin aiemmin käytetyt varat voidaan osoittaa vaikkapa hyväntekeväisyyteen, sekin on vastuullisuuden osoitus. Se luo myönteistä imagoa ja auttaa apua tarvitsevia. Se on vastuullisuutta.

Tuotteet ja palvelut

Vastuullisuutta on tietenkin se, että tuottaa sellaisia palveluja ja tuotteita, joita asiakkaat ja yhteistyökumppanit haluavat. Kun he kysyvät tuotteiden alkuperästä, tuotantoprosessista tai hankintaketjusta, niin kysymyksiin on voitava vastata.

Yksinkertaista, mutta vastuullista!

Asiakkaat

Yritysvastuusta huolta pitävä yritys pyrki parantamaan tuotteidensa laatua ja ekologisuutta parhaansa mukaan. Se myös huolehtii siitä, että asiakkaat saavat totuudenmukaista tietoa tuotteista. Vastuullisuus edellyttää kuluttajasuojasta huolehtimista.

Vastuullisuuden piiriin lasketaan myös, että yritys suorittaa laskut ajallaan niin tavarantoimittajille kuin liikekumppaneillekin, eikä sillä ole yhteyksiä harmaaseen talouteen tai tunnetusti korruptoituneisiin tahoihin.

Vastuullisuus herättää luottamusta ja lisää sitä.

Yksinkertaista ympäristönsuojelua

Ympäristönsuojelu ja ilmastovaikutukset ovat useammin esillä yrityksistä puhuttaessa. Vaatimukset ja kustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti, eikä kehitykselle näy loppua. Suomessa ollaan kuitenkin varsin pitkällä esimerkiksi jätteiden käsittelyssä, kierrätyksessä ja vaikkapa vaarallisten aineiden käsittelyssä ja vaikkapa tulitöiden tekemisessä.

Ympäristöhaitat tunnetaan hyvin, ja niiden minimoimisesta on tullut niin yksittäisten kansalaisten kuin yritystenkin usein jopa huomaamatonta arkea.

Ympäristöystävällisten tuotteiden kehittäminen ja käyttäminen omassa tuotannossa ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentäminen ovat osa kaikkien organisaatioiden vastuullisuutta. Jätteiden määrän, veden ja energian käytön ja tai esimerkiksi kuljetusten päästöjen minimoinnissa yhteiskunta on ollut aktiivinen osapuoli. Se on vauhdittanut yritysten vastuullisuuden toteumista määräämällä maksuja ja veroja, jotka nostavat tuotantokustannuksia, mutta kannustavat säästäväisyyteen.

Vastuullisuutta on noudattaa pelin sääntöjä.

Anonyymi ilmoituskanava ja rahanpesulaki

Lataa kalvosarja pdf-muodossa tai katso alta video.

Pro Vastuullisuus -palvelun esittely

Lataa esittely pdf-muodossa tai katso alta video.

Scroll to Top